Datblygu Rhagoriaeth mewn Gofal Iechyd

Fframwaith Datblygu Gyrfa a Sgiliau GIG Cymru ar
gyfer Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd Clinigol

Diben y Fframwaith hwn yw darparu mecanwaith
llywodraethu i hysbysu sgiliau a datblygu gyrfa
gweithlu'r Gweithiwyr Cymorth Gofal Iechyd Clinigol
(HCSW) yn GIG Cymru

 

 
 
Hafan
 

Sut i ddefnyddio'r offeryn fframwaith hwn

Bydd y dudalen we hon yn rhoi arweiniad i chi ynglŷn â’r ffordd orau o ddefnyddio'r wefan hon.

Bydd yr eiconau ar dudalen flaen sgrin y wefan yn mynd â chi at brif bynciau’r wefan.

Pan fyddwch yn clicio ar bob un o'r eiconau fe gewch eich cyfeirio at wybodaeth am y pwnc hwnnw neu ddolenni at wybodaeth bellach o bryd i’w gilydd. Bydd yr wybodaeth yn rhoi gwell dealltwriaeth i chi o'r cynnwys a gallwch glicio ar y dolenni i gael rhagor o wybodaeth.

Mae rhan ganolog y wefan hon yn cynnwys manylion y Llwybrau Dysgu ar gyfer ystod o rolau. Mae'n cynnwys pedair elfen ac unwaith y byddwch wedi darllen y cynnwys ar gyfer pob elfen bydd gwybodaeth ar beth i'w wneud nesaf. Bydd hefyd ddolen at wybodaeth benodol sy’n ymwneud â'ch Bwrdd neu Ymddiriedolaeth Iechyd.

Gellir hefyd dod o hyd i bob un o'r prif eiconau fel dolen ar frig y sgrin. Yn y lle Mewngofnodi Maes Gwasanaeth, mae hefyd ddau le ychwanegol, un ar gyfer y dysgwr a’r llall ar gyfer yr hyfforddwr. Bydd angen cyfrinair penodol i gael mynediad i’r mannau hyn am fod yr wybodaeth a gedwir yma yn bersonol i chi neu eich sefydliad.

I greu eich manylion mewngofnodi eich hun cliciwch ar Mewngofnodi Maes Gwasanaeth a dilynwch y cyfarwyddiadau.

 
HomeHafanHafan
 

Diffiniad y Rôl

Mae gweithwyr cymorth gofal iechyd (HCSW) yn darparu gwasanaeth uniongyrchol ac anuniongyrchol i unigolion mewn amryw o sefyllfaoedd gofal. Maent yn ymgymryd ag ystod o ddyletswyddau dirprwyol dan oruchwyliaeth briodol.

Lefel 2 Sgôp Disgrifydd yr Ymarfer

Bydd HCSW Lefel 2 bob amser yn gweithio dan ddirprwyaeth ymarferydd cofrestredig neu ymarferydd cynorthwyol wrth ddarparu gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Disgwylir iddo ef / hi weithio fel rhan o dîm gan roi gofal o fewn protocolau a ddiffinnir, dan oruchwyliaeth ac yn adrodd i ymarferydd cofrestredig / ymarferydd cynorthwyol. Bydd yn gyfrifol am ddilyn cynlluniau gofal a chofnodi holl arsylwadau personol a dogfennu’r gofal a roddir yn nodiadau’r unigolyn.

Gofyniad addysg - Isafswm o 46 credyd o unrhyw golofn o Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru wedi ei fapio i rôl swydd yr unigolyn. (gyda 60% ohonynt yn gorfod bod ar Lefel 2).

Lefel 3 Sgôp Disgrifydd yr Ymarfer

Mae gan HCSW Lefel 3 fwy o hunan ryddid a gall ymgymryd ag ystod ehangach o ymyriadau mwy cymhleth, datrys problemau a gweithredu ar faterion iechyd a gofal yr unigolyn yn unol â pholisi a gweithdrefnau'r sefydliad. Bydd yn gweithio ar ei fenter ei hun, yn ymgymryd â thasgau dirprwyol gyda goruchwyliaeth briodol gan ymarferydd cofrestredig / ymarferydd cynorthwyol. Dylai gyfrannu at waith asesu a chynorthwyo gyda datblygu, gweithredu a gwerthuso cynlluniau gofal unigol. Bydd yn gallu goruchwylio aelodau eraill o staff a bydd yn hyrwyddo’r cyflawniad o ofal unigol o safon uchel.

Gofyniad addysg - Isafswm o 58 credyd o unrhyw golofn o Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru wedi ei fapio i rôl swydd yr unigolyn. (gyda 60% ohonynt yn gorfod bod ar Lefel 3).

Lefel 4 (Ymarferydd Cynorthwyol) Sgôp Disgrifydd yr Ymarfer

Disgwylir i Ymarferydd Cynorthwyol Lefel 4 reoli ei waith a’i lwyth achosion ei hun yn annibynnol, gan ymgymryd â thasgau a ddirprwywyd gan ymarferydd cofrestredig gyda lefel briodol o oruchwyliaeth yn bodoli. Gyda dealltwriaeth o ymarfer yn seiliedig ar dystiolaeth a darparu gofal yn unol â'r dystiolaeth gyfredol, bydd yn gyfrifol am weithredu mewn perthynas ag iechyd a gofal yr unigolyn yn unol â pholisi a gweithdrefnau'r sefydliad. Bydd yn gyfrifol am rai elfennau o waith asesu, gweithredu rhaglenni gofal ac addasu cynlluniau gofal unigol, gan adrodd yn ôl i'r ymarferydd cofrestredig. Gall ddirprwyo gwaith i eraill ynghyd â goruchwylio, addysgu ac asesu aelodau eraill o staff.

Gofyniad addysg - Isafswm o 120 credyd. (gyda 60% ohonynt yn gorfod bod ar Lefel 4).

 
HomeHafanHafan
 

Llwybrau Dysgu

Bydd pob Llwybr Dysgu yn cynnwys pedair elfen:

  • Ymsefydlu
  • Sgiliau Hanfodol Cymru
  • Cymwyseddau Craidd
  • Sgiliau Clinigol sy’n berthnasol i bob rôl a amlygir

Bydd gan HCSWau sy'n gweithio o fewn meysydd clinigol Nyrsio, Bydwreigiaeth a Phroffesiynau Perthynol i Iechyd (AHP) a nodir yn y tabl (isod) Lwybrau Dysgu ar waith ar gyfer eu rolau penodol.

Nyrsio a Bydwreigiaeth   Proffesiynau Perthynol i Iechyd
Oedolyn   Therapïau Celfyddydol
Anableddau Dysgu   Seicoleg Glinigol
Iechyd Meddwl   Deieteg
Bydwreigiaeth   Therapi Galwedigaethol (OT)
Pediatrig   Ymarfer Adran Lawfeddygol
    Orthopteg
    Parafeddygon
    Ffisiotherapi
    Trin Traed
    Orthoteg
    Radiograffeg
    Therapi Lleferydd ac Iaith (SLT)

Fel HCSW, mae Llwybrau Dysgu wedi eu datblygu i'ch cefnogi yn eich rôl gyfredol. Gall y Llwybrau hefyd fod yn ffordd o symud ymlaen, naill ai o fewn eich maes eich hun neu i faes clinigol arall, petai cyfle yn codi. Bydd eich datblygiad yn cael ei nodi yn eich portffolio a’i fesur trwy broses y Gwerthusiad Personol. Disgwylir i bob HCSW ymrwymo 20 awr, dros gyfnod o dair blynedd, o'i amser ei hun i ddysgu. Byddwch yn cael eich cefnogi gan eich sefydliad i gyflawni eich Llwybr Dysgu. Dylech gyflawni eich Cymwyseddau Craidd cyn pen chwe mis o gychwyn mewn swydd yn GIG Cymru, â'r sgiliau clinigol perthnasol yn cael eu cyflawni lle bo modd cyn pen 12 mis, ond ddim mwy na 18 mis.

 
HomeHafanHafan
 

Ymsefydlu

Os ydych chi newydd gychwyn mewn swydd yn GIG Cymru, bydd eich Bwrdd neu Ymddiriedolaeth Iechyd wedi trefnu i chi ymgymryd â Rhaglen Ymsefydlu Glinigol.

Mae’n rhaid i bob gweithiwr newydd wneud hyn a chaiff ei gwblhau cyn cychwyn gweithio yn eich maes clinigol. Ar ôl cwblhau'r Rhaglen Ymsefydlu Glinigol byddwch yn cael eich asesu ac os byddwch yn llwyddiannus fe gewch chi gredydau ar gyfer y Rhaglen. Mae'r credydau hyn yn drosglwyddadwy petaech yn symud i rôl arall a gall gyfrif tuag at yr hyfforddiant rydych yn ei wneud yn y dyfodol.

Fe welwch isod y dolenni i’r Rhaglenni Ymsefydlu i ddangos i chi beth fyddwch yn ei ddysgu yn ystod y cyfnod hwn. Byddwch ond yn gwneud un o'r Rhaglenni yn dibynnu ar y maes rydych am weithio ynddo. Fel canllaw, os byddwch yn gweithio ar Ward yna byddwch yn cyflawni’r Uned Nyrsio, ond os byddwch yn gweithio o fewn yr adrannau Ffisiotherapi neu Therapi Galwedigaethol yna byddwch yn gwneud yr Uned Graidd. Byddwch yn cael gwybod pa Uned y byddwch yn ei gwneud ar ddiwrnod cyntaf eich Rhaglen Ymsefydlu Glinigol.

Yn ogystal â hynny, mae dolen i'r Llyfr Gwaith Ymsefydlu y byddwch yn ei gwblhau, a hwnnw fydd yn cael ei asesu.

Ymsefydlu ar gyfer Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd Clinigol (Nyrsio) GIG Cymru
http://www.agored.cymru/Units-and-Qualifications/Unit/CDK199

Ymsefydlu ar gyfer Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd Clinigol (Craidd) GIG Cymru
http://www.agored.cymru/Units-and-Qualifications/Unit/CDK196

Llyfr Gwaith Ymsefydlu GIG Cymru
Llwytho i lawr

Am fwy o wybodaeth am eich tîm dysgu a datblygu lleol, cliciwch ar y logo perthnasol isod


 

 
 
  
 
  
 
  
 
 

 

 
HomeHafanHafan
 

Sgiliau Hanfodol Cymru

Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yn cefnogi datblygiad y sgiliau sy’n angenrheidiol ar gyfer addysg, gwaith a bywyd ac maent wedi’u hanelu at y rhai sy’n dysgu mewn ystod eang o amgylcheddau y tu allan i ysgol brif ffrwd.

Byddwch yn cael eich cefnogi gan eich sefydliad i ymgymryd â'r hyfforddiant sy’n berthnasol i’ch rôl ac os oes angen byddwch yn gallu cwblhau eich cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru.

http://agored.cymru/Units-and-Qualifications/Essential-Skills-Wales/

 
HomeHafanHafan
 

Cymwyseddau Craidd

Mae gan holl rolau Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd sgiliau sy’n angenrheidiol ar gyfer pob maes ac felly maent yn drosglwyddadwy. Pennwyd addysg achrededig berthnasol y bydd angen ei chwblhau er mwyn cyflawni'r Cymwyseddau Craidd hyn i roi hyder i chi a’ch cyflogwr i sicrhau bod gennych chi a'ch sefydliad y sgiliau i wneud eich swydd.

Mae'r credydau a gewch yn drosglwyddadwy petaech yn symud i rôl arall ac mewn rhai achosion gallant gyfrif tuag at gymhwyster llawn. Bydd eich rheolwr a'ch adran Dysgu a Datblygu yn eich cynghori ynghylch sut y byddwch yn cael mynediad at y cyfle dysgu hwn.

Mae pob un o'r cymwyseddau a bennwyd wedi eu mapio i Gymwyseddau Fframwaith Gwybodaeth a Sgiliau’r GIG a amlinellir isod. Y tu ôl i bob eicon mae tabl sy'n dangos yr unedau dysgu achrededig y bydd angen i chi eu gwneud a'r Cymwyseddau Craidd y byddwch yn eu cael ar ôl cwblhau'r dysgu yn llwyddiannus. Mae'r unedau dysgu ar Lefelau 2 a 3 a bydd eich rheolwr yn eich helpu i bennu’r lefel fwyaf priodol ar gyfer eich rôl.

Cliciwch ar yr eicon perthnasol i weld mwy o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth am eich tîm dysgu a datblygu lleol, cliciwch ar y logo perthnasol isod


 

 
 
  
 
  
 
  
 
 

 

 
HomeHafanHafan
 

Sgiliau sy’n benodol i’r rôl

Fel Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd rydych wedi cael eich penodi i weithio mewn lleoliad gofal iechyd penodol ac ymgymryd â rôl benodol.

Er mwyn bod yn effeithiol yn eich rôl a darparu gofal o ansawdd uchel mae'n bwysig eich bod yn cael hyfforddiant i wneud y rôl honno. Mae'r rhan hon o offeryn y we yn nodi'r addysg y bydd angen ei gwneud er mwyn i chi gael y sgiliau sy’n benodol i’ch rôl. Mae'r addysg a nodwyd ar Lefelau 2, 3 a 4 a bydd eich rheolwr yn eich helpu i bennu’r lefel fwyaf priodol ar gyfer eich rôl.

Y tu ôl i bob eicon mae tabl sy'n dangos yr addysg ar bob lefel ar gyfer y lleoliadau gofal iechyd a phroffesiynau gwahanol. Cliciwch ar yr eicon mwyaf priodol isod i weld pa addysg y dylech fod yn ei gwneud i gael y sgiliau sy’n angenrheidiol ar gyfer eich rôl.

Cliciwch ar y maes gwaith perthnasol i ddarganfod mwy.


 

Am ragor o wybodaeth am eich tîm dysgu a datblygu lleol, cliciwch ar y logo perthnasol isod


 

 
 
  
 
  
 
  
 
 

 

 
HomeHafanHafan
 

Dolenni Defnyddiol

Gwasanaethau’r Gweithlu, Addysg a Datblygu
http://www.weds.wales.nhs.uk

Dolen Cod Ymddygiad a Chod Ymarfer
http://www.wales.nhs.uk/codymddygiadachodymarfergigcymru

Canllawiau Cymru Gyfan ar gyfer Dirprwyo
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/829/All%20Wales%20Guidelines%20for%20Delegation.pdf

Cymdeithas y Radiograffwyr
http://www.sor.org/

Cymdeithas Siartredig y Ffisiotherapyddion
http://www.csp.org.uk/

Cymdeithas Brydeinig y Therapyddion Galwedigaethol & Coleg y Therapyddion Galwedigaethol
https://www.cot.co.uk/

Coleg Nyrsio Brenhinol
https://www.rcn.org.uk/wales

Coleg Brenhinol y Bydwragedd
https://www.rcm.org.uk/

Cyngor Gofal Cymru
http://www.ccwales.org.uk/

Swyddi GIG
http://www.jobs.nhs.uk/

UNSAIN
https://www.unison.org.uk/regions/cymru-wales/

UNITE
http://www.unitetheunion.org/how-we-help/listofregions/wales/

GMB
http://www.gmbwalesandsouthwest.org.uk/

Gyrfa Cymru
http://www.careerswales.com/en/

Canolfan Byd Gwaith
http://jobcentreplusoffices.co.uk/en/wales

Qualifications Wales:
http://qualificationswales.org/splash?orig=/

Colegau Cymru
http://colegaucymru.ac.uk/

National Training Federation for Wales
https://www.ntfw.org/

 
HomeHafanHafan
 

Fframweithiau eraill

Sgiliau Iechyd
http://www.skillsforhealth.org.uk/

Cyngor Gofal Cymru
http://www.ccwales.org.uk/

Fframwaith Gyrfaoedd Gwybodeg Iechyd (HICF)
https://www.hicf.org.uk/

 
HomeHafan
© 2020 NHS Cymru